Dobrovidenie Media

Воронежские театральные и концертные проекты поддержат грантами на сумму в 15 млн рублей

https://riavrn.ru/news/voronezhskie-teatralnye-i-koncertnye-proekty-podderzhat-grantami-na-summu-v-15-mln-rublej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D